Nahaufklärungsgruppen - Staffeln Subordinated

From Luftwaffedata Wiki
Jump to navigation Jump to search
Nahaufklärungsgruppen
Staffeln Subordinated


This reconciles from the (H) Staffel histories to the NAGr. (no Michael Holm ww2.dk data is included).NAGr. 1: 5.(H)/11 (11/42); 13./14 (3/45, 4/45); 1.(H)/23 (5/42 to 7/42); 2.(H)/31 (5/43 to c.10/43); 3.(H)/32 (5/42 to 7/42); 1.(H)/41 (4/42, 4/43 to 9/43); 5.(H)/41 (c.8/43 to 5/44); 7.(H)/L.G. 2 (5/42 to c.2/43); 1./NAGr. 2 (10/43); 2./NAGr. 16 (3/44 to 7/44); 1., 2. and 3./NAGr. 1.

NAGr. 2: 2.(H)/10 (2/43?); 4.(H)/10 (2/43, 3/43); 5.(H)/12 (2/43 to 3/43); 3.(H)/21 (5/42 to 7/42); 2.(H)/23 (5/42 to c.12/42); 4.(H)/23 (1942?); 1.(H)/31 (12/44 to 5/45); 3.(H)/31 (2/43, 3/43); 1.(H)/41 (5/42 to 2/43); 1./NAGr. 2; 2./NAGr. 2; 3./NAGr. 2;

NAGr. 3: 3.(H)/14 (5/42 to at least 1/43, 8/43); 2.(H)/23 (1943); 4.(H)/31 (c.7/42 to c.5/44?, 2/45); 4.(H)/31 (c.1/45 to 5/45); 1./NAGr. 3; 2./NAGr. 3; 2./NAGr. 4 (11/44 to 2/45); 1./NAGr. 8 (4/45);

NAGr. 4: 11./12 (1/45 to 5/45); 12./12 (from 8/43 to c.1/44); 6.(H)/13 (5/42 to 11/42); 3.(H)/14 (c.10/43? to c.2/44?); 4.(H)/31 (c.5/44 to c.12/44?); 2.(H)/41 (5/42 to 11/42); 2./NAGr. 2 (4/45, 5/45); 1./NAGr. 4; 2./NAGr. 4; 3./NAGr. 4, 2./NAGr. 5 (6/44 to 7/44);

NAGr. 5: 1.(H)/11 (6/42 to 3/43); 2.(H)/12 (4/42, 6/42, 11/42 to 4/43); 12./12 (4/43, to 7/43); 3.(H)/14 (2/43? to c.9/43?); 2.(H)/23 (1943); 4.(H)/23 (c.6/42 to 6/43); 1.(H)/31 (c.2/44 to 9/44); 4.(H)/33 (2/44 to 3/44); 1./NAGr. 16 (12/42 to c.7/43); 1./NAGr. 5; 2./NAGr. 5;

NAGr. 6: 7.(H)/Aufkl.Gr. 13 (5/42 to 3/43); 1.(H)/Aufkl.Gr. 21 (8/43); 2.(H)/Aufkl.Gr. 23 (c.1/43 to c.3/43); 2.(H)/Aufkl.Gr. 31 (c.11/43 to 12/43); 5.(H)/Aufkl.Gr. 32 (c.1/43, 6/43 to 8/43); 7.(H)/Aufkl.Gr. 32 (8/43 to 5/44?); 2.(H)/Aufkl.Gr. 33 (6/42 to 6/43); 1./NAGr. 2 (7/43)?; 2./NAGr. 2 (11/43); 2./NAGr. 16 (7/43, 8/43); 1./NAGr. 6; 2./NAGr. 6.

NAGr. 7: 1.(H)/10 (5/42, 12/42); 4.(H)/10 (5/42); 6.(H)/41 (12/42);

NAGr. 8: 3.(F)/11 (5/42); 11./11 (8/44 to 5/45); 3.(H)/13 (5/42 to 12/42); 11./13 (10/43 to 2/44); 2.(H)/21 (12/42 to 4/43); 4.(H)/23 (9/42 only); 1.(H)/31 (11/43, 12/43); 4.(H)/31 (5/42 to 7/42); 4.(H)/33 (12/42 to 2/44); 2./NAGr. 3 (2/45 to 4/45); 1./NAGr. 4 (8/44 to c.12/44?); 1./NAGr. 8; 2./NAGr. 8; 3./NAGr. 14 (5/44 to 6/44);

NAGr. 9: 2.(H)/10 (6/42, 8/42); 5.(H)/11 (5/42, 7/42 to 11/42, 9/43 to c.1/44); 3.(H)/14 (11/42); 1.(H)/21 (5/42 to 6/44); 3.(H)/31 (5/42 to 7/42); 7.(H)/32 (5/42 to 8/43);

NAGr. 10: 12./13 (9/43 to c.5/44); 13./14 (c.5/44 to c.10/44); 3.(H)/21 (c.10/42 to 7/44); 2.(H)/31 (5/42 to 11/42, 1/43 to 4/43); 5.(H)/32 (5/42 to c.12/42?); 1./NAGr. 4 (2/44 to c.6/44); 2./NAGr. 4 (6/44 to 10/44); 3./NAGr. 4 (c.6/44 to c.9/44);

NAGr. 11: 4.(H)/12 (11/43); 1.(H)/13 (9/42 to 11/42); 11./13 (11/42 to 10/43); 2.(H)/14 (11/43); 1.(H)/31 (5/42 to c.9/43); 1./NAGr. 11; 2./NAGr. 11; 3./NAGr. 11;

NAGr. 12: 1.(H)/10 (3/43, 4/43); 2.(H)/10 (4/43); 4.(H)/13 (5/42 to 6/42); 2.(H)/21 (11/42); 1.(H)/41 (3/43); 3.(H)/41 (12/42); 6.(H)/41 (5/42 to c.11/42); 1./NAGr. 12; 2./NAGr. 12;

NAGr. 13: 13./14 (from 1/45 to 3/45); 2.(H)/21 (5/42 to 11/42); 4.(H)/33 (5/42 to 11/42); 3.(H)/41 (5/42 to 11/42); 3./NAGr. 14 (6/44 to 8/44); 1./NAGr. 13; 2./NAGr. 13; 3./NAGr. 13;

NAGr.14: 3.(H)/11 (5/42, 3/43); 5.(H)/11 (12/42?, 6/43 to 9/43); 5.(H)/12 (1/43?); 2.(H)/32 (5/42 to 2/43); 7.(H)/32 (c.6/44 to 11/44)]?; 5.(H)/41 (5/42 to c.8/43); 2./NAGr. 16 (c.7/43 to c.2/44, 7/44 to 5/45); 1./NAGr. 14; 2./NAGr. 14; 3./NAGr. 14;

NAGr. 15: 1.(H)/11 (from 3/43, 5/43, 7/43, prob. to 10/43); 11./11 (11/43 to 7/44); 1.(H)/12 (6/42, 2/43); 11./12 (from 3/43 to c.12/44); 12./12 (from c.1/44 to c.8/44); 2.(H)/13 (5/42 to 11/42); 12./13 (11/42 to 9/43, 6/44 to 5/45); 6.(H)/32 (5/42 to c.1/43); 1./NAGr. 4 (12/43 to 1/44 6/44 to 7/44); 3./NAGr. 4 (10/44 to 12/44); 1./NAGr. 15; 2./NAGr. 15;

NAGr. 16: 3.(H)/12 (5/42 to 3/43?); 5.(H)/12 (5/42); 3.(H)/31 (c.8/42 to 2/43);


Aufkl.Gr. (H) Nord: 2.(H)/12 (1/42 to 4/42); 3.(H)/21 (1/42 to 4/42); 2.(H)/23 (1/42 to 4/42);

Aufkl.Gr. (H) Süd: 6.(H)/32 (1/42 to c.4/42);

Fleischmann: 1.(H)/10 (12/42); 6.(H)/13 (12/42 to 1/43); 3.(H)/31; 2.(H)/41 (12/42 to 1/43);


FAGr. 1: 2.(F)/11 (10/44); 4.(F)/14 (from c.10/44 to c.1/45); 3.(F)/22 (5/42 to 12/44);1.(F)/33 (4/45);

FAGr. 2: 4.(F)/11 (5/42, 11/43 to 5/45); 4.(F)/14 (5/42 to c.9/44, and c.2/45 to 4/45);

FAGr. 3:

FAGr. 4: 3.(F)/10 (5/42); 2.(F)/11 (11/44, 3/45, 5/45); 2.(F)/22 (5/42 to 8/44); 3.(F)/33 (4/44 to 5/45).

© by Henry L. deZeng IV (Work in Progress).

(1st Draft 2022)

Links

Nahaufklärungsgruppen


Return to Aufklärungsverbände